Buchholz, Michael B., International
 Psychoanalytic 
University
, Germany