Buchholz, Michael B., International Psychoanalytic University, Germany